Avalis signa un conveni de col·laboració conjuntament amb La Federació catalana d'Estanquers i l'Institut Català de Finances, per a la formalització de préstecs en condicions preferents.

 

ConveniEstanquers


El passat 1 de juny, es va signar una línia de 20.000.000 milions €, destinada a finançar tant l'adquisició de expenedories de tabac i timbre, així com la remodelació, adequació i millora dels locals ja existents.

ICF fondejarà aquestes operacions amb la garantia del 100% de Avalis de Catalunya, la qual cosa permetrà a futurs estanquers, com als actuals, a accedir a finançament en condicions preferents.

La Federació agrupa a les Unions Provincials d'Estanquers de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.

Els interessats poden posar-se en contacte a través de Avalis, trucant al telèfon 901 900 214, enviant un Mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o be emplenant el formulari de sol·licitud que figura a la nostra pàgina web www.avalis.cat.

 

estanquers

__________________________________________________________________

El web de l'Agència Tributària ja permet accedir a l'esborrany de la renda d'enguany per confirmar-lo o modificar-lo abans del 30 de juny

Aquest dimecres dia 6 d’abril comença la Campanya de la Declaració de la Renda que finalitzarà el 30 de juny de 2016, últim dia perquè totes aquelles persones que en el 2015 hagin obtingut ingressos que superin certs límits, presentin la declaració en termini voluntari. Enguany, també s’han de tenir en compte les principals mesures tributàries que han entrat en vigor el dia 1 de gener i que cal tenir presents al llarg de l’any.

Encara que no se superin els límits i per tant no estiguem obligats a fer la declaració, és recomanable comprovar quin seria el resultat de presentar-la, ja que normalment, quan es presenta la declaració de la renda, surt com a resultat un import a tornar d’Hisenda al contribuent i cal aprofitar per sol·licitar aquesta devolució d’impostos pagats de més. Per contra, si veiem que el resultat surt a pagar, no presentarem la declaració, ja que no hi estem obligats.

També hi ha contribuents que no estan obligats a presentar la renda però que necessiten acreditar el nivell d’ingressos per algun motiu, com per exemple, per sol·licitar ajuts o beques, en aquests casos, la declaració també es pot presentar de forma voluntària i en el termini indicat. Cal puntualitzar que el fet de presentar la declaració de la renda un any, no comporta estar obligat a fer-la en anys posteriors si no es superen cada any els límits establerts.

Límits per sobre dels quals estarem obligats a presentar la Renda del 2015

1. Rendiments del treball (sous i salaris, prestacions d’atur, plans de pensions, etc).

Haver obtingut rendiments del treball per sobre de 22.000 euros anuals o 12.000 euros anuals. En aquest últim cas:
Si els ingressos provenen de més d’un pagador. No obstant això, el límit serà de 22.000 euros si provenen de més d’un pagador, però el segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superen en conjunt els 1.500 euros anuals.
Es tracta de pensionistes que reben prestacions de més d’un pagador.
Es cobren pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
El pagador dels rendiments no ha estat obligat a practicar retencions.
Els ingressos han estat subjecte a un tipus fix de retenció (per exemple, els administradors de societats).

2. Rendiments del capital mobiliari (interessos, dividends, etc.) i guanys patrimonials. 

Haver obtingut rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials per import superior a 1.600 euros anuals en conjunt.

3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments de Lletres del Tresor i subvencions per la compra d'habitatge de protecció oficial
Haver obtingut aquest tipus de ingressos per import superior a 1.000 euros anuals en conjunt.

4. Si el contribuent ha rebut: rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari o immobiliari, rendiments d’activitats econòmiques i guanys patrimonials.
Haver obtingut aquest tipus d'ingressos per import superior a 1.000 euros anuals en conjunt o haver tingut pèrdues superiors a 500 euros.

5. Rendiments d’activitats econòmiques
Els contribuents que realitzin una activitat econòmica estan obligats a fer la declaració de la renda, tret que els ingressos totals anuals, juntament amb els del treball i els del capital, no superin els 1.000 euros anuals.

6. Beneficis fiscals
També caldrà que presentin la declaració aquells que vulguin acreditar-se la deducció per inversió en habitatge habitual, deducció per doble imposició internacional o deducció per aportacions a plans de pensions o a patrimonis protegits, independentment dels seus ingressos.

Si tinc parella, la renda és millor fer-la conjunta o individual?
Els contribuents casats poden optar per fer la declaració de la renda individual cada un d’ells o conjunta. Queden excloses d’aquesta opció les parelles de fet, que no tenen dret a optar per la tributació conjunta.

També poden optar per fer-la conjunta les famílies monoparentals amb els seus fills i les famílies formades pel pare o la mare amb tots els fills que convisquin amb un o altre en casos de separació legal o en casos en que no existeixi vincle matrimonial. No aplicarà aquesta reducció si el pare i la mare conviuen en la mateixa casa.

En la tributació conjunta, tots els membres de la unitat familiar declaren conjuntament les seves rendes. Un cop sumades les rendes, se’ls aplica una reducció addicional de 3.400 euros pels matrimonis que facin la declaració conjunta i una reducció addicional de 2.150 euros per les famílies monoparentals. Aquestes reduccions no existeixen en la declaració individual.

Com a norma general, només surt a compte fer la declaració conjunta quan tan sols un dels membres de la família té ingressos. Si més d’un membre obté rendiments, la declaració conjunta surt més perjudicial, ja que la suma dels dos ingressos fa pujar la tributació de forma considerable. Davant del dubte de si surt a compte o no optar per la tributació conjunta, es recomana fer un càlcul dels dos escenaris i triar el que fiscalment surti millor, és a dir, el que ens faci pagar menys impostos.

Quines novetats hi ha a la declaració de la renda de 2015?
Nova deducció de 1.200 euros anuals per famílies nombroses, famílies monoparentals o famílies amb fills amb discapacitat, col·loquialment coneguda com el “xec familiar”. Es pot demanar el cobrament anticipat d’aquesta deducció de forma mensual, a raó de 100 euros al mes, o bé consignar-la a la renda de 2015 i que ens la paguin tota de cop.

Pels propietaris d'habitatges llogats, queda derogada l’antiga exempció del 100% dels ingressos obtinguts pels lloguers destinats a joves menors de 30 anys. A partir del 2015, la reducció general del rendiment derivat del lloguer d'habitatge serà del 60%, independentment de l’edat del llogater.
S’aprova una nova exempció per a majors de 65 anys per la qual els beneficis obtinguts per la venda de qualsevol bé del seu patrimoni (accions, immobles, fons d’inversió, etc) estaran exempts de tributació, sempre i quan reinverteixin els diners obtinguts en la constitució d’un producte bancari consistent en una renda vitalícia.

Per últim, al 2015 notarem a la renda una reducció dels tipus de gravamen respecte al 2014. A més, hi ha una segona reducció de tipus prevista pel 2016. Aquesta reducció beneficia a les rendes baixes (de menys de 20.000 euros) i a les rendes altes (a partir de 50.000 euros), que gaudiran d’un estalvi en impostos d’un 1-2%. No obstant, les rendes entre 20.000 i 50.000 euros veuran com se’ls apuja la tributació.

L’esborrany de la renda, el confirmo o no?
Tots els contribuents tenen accés al seu esborrany de la renda a través de la pàgina web de l’Agència Tributària. Els esforços d’Hisenda en aquest punt han comportat una millora de les dades fiscals recollides a l’esborrany, de manera que es detecten pocs errors. Tot i així cal sempre revisar els imports consignats abans de confirmar l’esborrany.

Com a norma general, només es recomana confirmar l’esborrany de la renda si s’han obtingut exclusivament rendiments del treball (és a dir, sous, salaris i pensions). Per contra, no es recomana confirmar-lo a qui tingui dret a aplicar-se algun benefici fiscal, com la deducció per lloguer d'habitatge, la deducció per adquisició d'habitatge habitual, reduccions per aportacions a plans de pensions, i altres beneficis, atès que normalment l’esborrany no els inclouen.

 

Font: www.viaempresa.cat

__________________________________________________________________

La Societat Cooperativa comparteix la característica de la societat civil particular de “posar en comú” recursos, manté el seu element personalista, tributa en un règim d’Impost de Societats amb avantatges fiscals i permet que els socis no responguin personalment pels deutes de la societat. Això la situa com una opció a valorar per a les societats civils particulars que es veuen afectades per la reforma fiscal de 2015 que les obliga a tributar per l’Impost de Societats des de l’1 de gener de 2016

 

Font: Sílvia Moncayo Granada, Advocada

Més informació: aracoop.coop

__________________________________________________________________

Aquellas pymes que se encuentren inmersas en un proceso de internacionalización, o que en un futuro se plantean cruzar las fronteras para emprender proyectos en otros países, deben tener en cuenta una serie de factores a la hora de decantarse por un estado u otro. Uno de los aspectos a valorar es el tiempo medio en pagar las facturas.

Los países que más se demoran son Portugal, con 29,01 días, seguido de Italia, con 19,70 días. A lo largo del último año sus proveedores y clientes han visto reducidos los plazos. En el lado opuesto se encuentra Alemania, que es el país que mejor paga. Las compañías germanas tardan de media unos 6,46 días, que supone un leve crecimiento en comparación al trimestre anterior (0,20 días) y de 0,77 días respecto a hace un año.

Después de Alemania el país que más rápido abona las facturas es Países Bajos, con una demora de 8,26 días. A lo largo de los últimos meses han visto como se reducía el pago en 0,71 días si se compara con 2014. En una zona intermedia se encuentran Francia y Bélgica, que pese a incrementar los retrasos en 0,06 y 0,37 días, se mantienen en los 12,88 y 12,42 días, respectivamente.

A lo largo del último trimestre de 2015 la diferencia en el retraso medio en los pagos de las compañías españolas y europeas fue de 1,55 días, que supone la cifra más reducida de las registradas hasta ahora. Así lo desvela el informe sobre ‘Comportamiento de pagos de las empresas en Europa, que se encarga de realizar la empresa de suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, Informa D&B.

España se encuentra por encima de la media europea

En relación a España, se aprecia entre octubre y diciembre del año pasado una demora media en el pago de 16,08 días, que supone una disminución de 1,11 días respecto a hace un año. La media europea durante el cuarto trimestre de 2015 se situó en los 14,53 días, que implica una subida de 0,61 días en comparación con 2014.

 

Fuente: www.cincodias.com

__________________________________________________________________

Aquest 2016 incorpora algunes mesures i consideracions que cal tenir present. Comencem l’any amb una baixada del tipus general de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), el tipus que grava els rendiments del treball, d’activitats econòmiques i els ingressos derivats del lloguer d’immobles. Aquesta baixada, aprovada el 2014, preveia una reducció esglaonada, primer el 2015 i una mica més al 2016.

No obstant això, aquesta baixada no la notarem gaire el 2016. La causa és que el juliol del 2015 el Govern va decidir anticipar parcialment aquesta reducció. De fet, la baixada no superarà en la majoria dels casos l'1%-2% anual, per tant, els tipus seguiran sent els més alts de la història i molt per sobre de la mitjana europea.

També baixa el tipus impositiu que grava els interessos, els dividends i els guanys patrimonials obtinguts per la venda d’actius. Aquests rendiments passen a tributar al 19% pels primers 6.000 euros, al 21% pels rendiments entre 6.000 euros i 50.000 euros i al 23% pels ingressos que superin els 50.000 euros. Recordem que aquests ingressos havien arribat a tributar al 27% l'any 2014, pel que la reducció el 2016 és significativa.

Beneficis fiscals per les donacions
Molt destacable també, i molt benvingut, és l’increment de la deducció per donatius prevista pel 2016. Els primers 150 euros de donatiu tindran una deducció a la renda del 75%. Això vol dir que si fem una donació de 150 euros, el contribuent podrà estalviar en impostos un import de 112 euros, de manera que el cost efectiu de la donació serà únicament 37 euros.

Per la part que excedeixi dels 150 euros, la deducció serà del 30%. I aquesta podrà arribar a ser del 35% si la mateixa deducció la fem durant tres anys seguits. D’aquesta manera es premia la fidelització en l’aportació anual d’entitats no lucratives.

Avantatges per a les famílies
Un altre avantatge és la deducció per famílies nombroses (tres fills o més), famílies monoparentals o famílies amb fills discapacitats. Aquestes famílies, des del 2015, tenen dret a una deducció addicional de 1.200 euros l’any, que a més, es pot cobrar de forma anticipada a raó de 100 euros al mes.

Cal destacar també les facilitats que ha posat l’Agència Tributària per cobrar de forma mensual aquesta deducció, ja que hi ha un telèfon habilitat per sol·licitar el cobrament mensual, i no cal que ens desplacem ni fem llargues cues a les dependències d’Hisenda. Això sí, caldrà tenir a mà les dades i sobretot estar en disposició del carnet de família nombrosa o de família amb característiques especials.

Es manté la sempre existent reducció per aportacions a pla de pensions. La reducció aplica fins a una aportació al pla de pensions màxima de 8.000 euros l’any, i no pot excedir del 30% dels rendiments del treball i d’activitats econòmiques. També redueixen les aportacions realitzades a favor del cònjuge del contribuent fins a l’import de 2.500 euros anuals.

Cal tenir en compte que aquesta reducció no és pròpiament un estalvi fiscal definitiu, sinó que és un diferiment de la tributació ja que quan el contribuent cobri aquestes rendes un cop jubilat, aquestes tributaran a la renda com un rendiment del treball. I si el contribuent vol recuperar el pla de pensions de cop en un sol any, l’efecte impositiu pot ser molt gravós i tributar fins a un 47% del capital obtingut.

El més castigat per les reformes fiscals ha estat, sens dubte, l'habitatge habitual. El 2013 es va eliminar la deducció per la compra d'habitatge i el 2015 es va eliminar la deducció pel lloguer d'habitatge habitual. Només es mantenen aquestes deduccions per qui va comprar la casa abans del 2013 i per a aquells que tenen un contracte de lloguer signat abans del 2015.

Per contra, val a dir que els nous compradors es beneficien d’uns tipus d’interès en hipoteques més avantatjosos que els compradors d’abans del 2013, però aquests tipus a la baixa no duraran per sempre i de moment, no està previst el retorn d’aquesta deducció.

 

Font: www.viaempresa.cat

LLISTAT NOTICIES

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-li una millor aplicació .

Si no canvia la configuració del seu navegador , vostè accepta el seu ús. Política de privacitat

Accepto

Per què AVALIS DE CATALUNYA SGR utilitza cookies ?

 

AVALIS utilitza cookies per a recuperar informació i d'aquesta manera oferir a l'usuari una navegació més àgil evitant sol·licitar dades que aquest ja va subministrar anteriorment. Així mateix ,  AVALIS utilitza cookies per analitzar el comportament dels usuaris en navegar a la web, resultant una eina molt eficaç per valorar el funcionament de la pàgina web i introduir millores .

 

De quina manera AVALIS utilitza les cookies?

 

AVALIS utilitza les cookies per obtenir informació que considera de gran utilitat . El tipus de cookies que utilitza i la informació que s'obté amb cadascuna queda detallat a continuació en el següent quadre:

 

Tipos de cookies

Propòsit d'aquest tipus de cookies

Cookies analítiques

Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar el comportament dels usuaris de forma agregada i anònima incloent el nombre de visitants a la web ia diferents fitxes de producte , la procedència de les visita , dia i hora , plataforma , numero de clics en una fitxa , paraules de cerca que utilitza un usuari per trobar el seu contingut desitjat . D'aquesta manera AVALIS es serveix d'un mitjà de gran utilitat per poder introduir millores en el lloc web i saber quin contingut o disseny és més rellevant per a l'usuari.

Cookies funcionals

Són cookies que ajuden a l'usuari a tenir una millor experiència de la navegació pel lloc. Un exemple d'ús d'aquest tipus de cookies són les que s'utilitzen per emmagatzemar les dades de l'última recerca d'un producte per auto omplir el cercador, el país , ciutat de preferència i últims productes consultats per l'usuari.

Cookie de publicitat

Utilitzem aquestes cookies amb la finalitat de mostrar anuncis en altres pàgines per oferir anuncis més adequats als interessos dels usuaris . En aquest cas tenim tant galetes pròpies com galetes emmagatzemades per tercers.

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són necessàries per mostrar correctament la pàgina web i garantir el correcte funcionament del lloc. Aquestes galetes estan relacionades amb la sessió de l'usuari i el login.

 

¿Com puc obtenir més informació sobre les cookies, administrar i / o eliminar-les?


Pots obtenir més informació sobre les cookies i consultar els passos per desactivar la seva instal·lació en les seccions d'Ajuda de les pàgines web cada navegador ,per exemple Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox y Opera.

 

Tingues en compte que si deshabilitas les cookies és possible que tinguis problemes en l'accés i navegació en la web així com a la contractació dels nostres serveis.

 

Si necessites més informació sobre el funcionament de les cookies, així com la forma de eliminar-les, pots dirigir-te als següents enllaços : www.aboutcookies.org y www.allaboutcookies.org

 

D'altra banda , si vols no ser rastrejat per Google Analytics a través de totes les pàgines web , veu al següent link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout