La Societat Cooperativa comparteix la característica de la societat civil particular de “posar en comú” recursos, manté el seu element personalista, tributa en un règim d’Impost de Societats amb avantatges fiscals i permet que els socis no responguin personalment pels deutes de la societat. Això la situa com una opció a valorar per a les societats civils particulars que es veuen afectades per la reforma fiscal de 2015 que les obliga a tributar per l’Impost de Societats des de l’1 de gener de 2016

 

Font: Sílvia Moncayo Granada, Advocada

Més informació: aracoop.coop

__________________________________________________________________

Aquellas pymes que se encuentren inmersas en un proceso de internacionalización, o que en un futuro se plantean cruzar las fronteras para emprender proyectos en otros países, deben tener en cuenta una serie de factores a la hora de decantarse por un estado u otro. Uno de los aspectos a valorar es el tiempo medio en pagar las facturas.

Los países que más se demoran son Portugal, con 29,01 días, seguido de Italia, con 19,70 días. A lo largo del último año sus proveedores y clientes han visto reducidos los plazos. En el lado opuesto se encuentra Alemania, que es el país que mejor paga. Las compañías germanas tardan de media unos 6,46 días, que supone un leve crecimiento en comparación al trimestre anterior (0,20 días) y de 0,77 días respecto a hace un año.

Después de Alemania el país que más rápido abona las facturas es Países Bajos, con una demora de 8,26 días. A lo largo de los últimos meses han visto como se reducía el pago en 0,71 días si se compara con 2014. En una zona intermedia se encuentran Francia y Bélgica, que pese a incrementar los retrasos en 0,06 y 0,37 días, se mantienen en los 12,88 y 12,42 días, respectivamente.

A lo largo del último trimestre de 2015 la diferencia en el retraso medio en los pagos de las compañías españolas y europeas fue de 1,55 días, que supone la cifra más reducida de las registradas hasta ahora. Así lo desvela el informe sobre ‘Comportamiento de pagos de las empresas en Europa, que se encarga de realizar la empresa de suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, Informa D&B.

España se encuentra por encima de la media europea

En relación a España, se aprecia entre octubre y diciembre del año pasado una demora media en el pago de 16,08 días, que supone una disminución de 1,11 días respecto a hace un año. La media europea durante el cuarto trimestre de 2015 se situó en los 14,53 días, que implica una subida de 0,61 días en comparación con 2014.

 

Fuente: www.cincodias.com

__________________________________________________________________

Aquest 2016 incorpora algunes mesures i consideracions que cal tenir present. Comencem l’any amb una baixada del tipus general de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), el tipus que grava els rendiments del treball, d’activitats econòmiques i els ingressos derivats del lloguer d’immobles. Aquesta baixada, aprovada el 2014, preveia una reducció esglaonada, primer el 2015 i una mica més al 2016.

No obstant això, aquesta baixada no la notarem gaire el 2016. La causa és que el juliol del 2015 el Govern va decidir anticipar parcialment aquesta reducció. De fet, la baixada no superarà en la majoria dels casos l'1%-2% anual, per tant, els tipus seguiran sent els més alts de la història i molt per sobre de la mitjana europea.

També baixa el tipus impositiu que grava els interessos, els dividends i els guanys patrimonials obtinguts per la venda d’actius. Aquests rendiments passen a tributar al 19% pels primers 6.000 euros, al 21% pels rendiments entre 6.000 euros i 50.000 euros i al 23% pels ingressos que superin els 50.000 euros. Recordem que aquests ingressos havien arribat a tributar al 27% l'any 2014, pel que la reducció el 2016 és significativa.

Beneficis fiscals per les donacions
Molt destacable també, i molt benvingut, és l’increment de la deducció per donatius prevista pel 2016. Els primers 150 euros de donatiu tindran una deducció a la renda del 75%. Això vol dir que si fem una donació de 150 euros, el contribuent podrà estalviar en impostos un import de 112 euros, de manera que el cost efectiu de la donació serà únicament 37 euros.

Per la part que excedeixi dels 150 euros, la deducció serà del 30%. I aquesta podrà arribar a ser del 35% si la mateixa deducció la fem durant tres anys seguits. D’aquesta manera es premia la fidelització en l’aportació anual d’entitats no lucratives.

Avantatges per a les famílies
Un altre avantatge és la deducció per famílies nombroses (tres fills o més), famílies monoparentals o famílies amb fills discapacitats. Aquestes famílies, des del 2015, tenen dret a una deducció addicional de 1.200 euros l’any, que a més, es pot cobrar de forma anticipada a raó de 100 euros al mes.

Cal destacar també les facilitats que ha posat l’Agència Tributària per cobrar de forma mensual aquesta deducció, ja que hi ha un telèfon habilitat per sol·licitar el cobrament mensual, i no cal que ens desplacem ni fem llargues cues a les dependències d’Hisenda. Això sí, caldrà tenir a mà les dades i sobretot estar en disposició del carnet de família nombrosa o de família amb característiques especials.

Es manté la sempre existent reducció per aportacions a pla de pensions. La reducció aplica fins a una aportació al pla de pensions màxima de 8.000 euros l’any, i no pot excedir del 30% dels rendiments del treball i d’activitats econòmiques. També redueixen les aportacions realitzades a favor del cònjuge del contribuent fins a l’import de 2.500 euros anuals.

Cal tenir en compte que aquesta reducció no és pròpiament un estalvi fiscal definitiu, sinó que és un diferiment de la tributació ja que quan el contribuent cobri aquestes rendes un cop jubilat, aquestes tributaran a la renda com un rendiment del treball. I si el contribuent vol recuperar el pla de pensions de cop en un sol any, l’efecte impositiu pot ser molt gravós i tributar fins a un 47% del capital obtingut.

El més castigat per les reformes fiscals ha estat, sens dubte, l'habitatge habitual. El 2013 es va eliminar la deducció per la compra d'habitatge i el 2015 es va eliminar la deducció pel lloguer d'habitatge habitual. Només es mantenen aquestes deduccions per qui va comprar la casa abans del 2013 i per a aquells que tenen un contracte de lloguer signat abans del 2015.

Per contra, val a dir que els nous compradors es beneficien d’uns tipus d’interès en hipoteques més avantatjosos que els compradors d’abans del 2013, però aquests tipus a la baixa no duraran per sempre i de moment, no està previst el retorn d’aquesta deducció.

 

Font: www.viaempresa.cat

__________________________________________________________________

Els autònoms tenen una sèrie de drets que sovint desconeixen i això de vegades els fa perdre oportunitats i diners. Conèixer-los els pot ajudar a ser més competitius.

El Reial decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social (BOE 28-02-2015), estableix una bonificació als treballadors inclosos en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) per a la conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació d'un treballador per compte d'altri. Aquesta bonificació és compatible amb la resta d'incentius a la contractació per compte d'altri previstos en la normativa vigent.

Supòsits de la bonificació
Els autònoms que estiguin en algun dels supòsits següents: tenir a càrrec seu la cura de menors de set anys o bé un familiar a càrrec seu, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau en situació de dependència degudament acreditada.

Requisits per aconseguir la bonificació
L’autònom no ha de tenir treballadors assalariats ni en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació ni en els 12 mesos anteriors. Se n’exceptuen els contractes d'interinitat per substituir l'autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment tant preadoptiu com permanent o simple, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

L’autònom ha de romandre d’alta en el RETA els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi. També ha de contractar el treballador, amb caràcter indefinit o temporal (no menys de tres mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació), a temps complet o parcial, amb jornada no inferior al 50% de la d'un treballador a temps complet comparable.

Igualment, ha de mantenir la contractació durant el període de gaudi de la bonificació. Si el contracte s'extingeix (fins i tot durant el període inicial de tres mesos), el treballador autònom haurà de contractar un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies.

Amb tot, el requisit de manteniment de la contractació no s'entén incomplet quan l'extinció està motivada per causes objectives o per acomiadament disciplinari, procedent. Tampoc per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador o per resolució durant el període de prova.

L'incompliment dels requisits obliga al reintegrament de l'import de la bonificació.

Quantia de la bonificació
Els beneficiaris tenen dret a una bonificació per cadascun dels supòsits esmentats. La bonificació equival al 100% (50% per als contractes a temps parcial) de la quota d'autònoms per contingències comunes, resultant d'aplicar el tipus de cotització mínim de cotització vigent a cada moment establert en el RETA (26,50% per a 2015) a la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en la qual s'aculli a aquesta mesura.

O bé, si portés d’alta en el RETA un temps inferior, la base mitjana des de la data d'alta.

Durada de la bonificació
Fins a 12 mesos, tret que en desaparegui la causa. No obstant això, en cas que el menor que va donar lloc a la bonificació arribi a l'edat de set anys abans de la finalització del gaudi de la bonificació, es pot mantenir fins al màxim de 12 mesos previst, si es compleixen la resta de condicions.

En definitiva, cal estar atent als drets que tenim i fer-ne ús.

 

Font: www.viaempresa.cat

__________________________________________________________________

 

joseplores viaempresa

Josep Lores, conseller delegat d'Avalis, empresa de garantia públicoprivada, ressalta la importància d'anticipar-se en les previsions de vendes per no fer patir a la tresoreria.

 

Avalis és l’única empresa de garantia que opera a Catalunya. Promoguda per la Generalitat i nascuda el 2003, és de titularitat compartida entre sector públic (40% entre ICF i Generalitat) i privat (60% entre entitats financeres i empreses que reben els avals). “Per això és una entitat de garantia recíproca, perquè tothom està avalant a tothom”, explica Josep Lores, que ja porta dos anys al capdavant de l’entitat.


Lores, que anteriorment també va formar part durant cinc anys de l’ICF, on va arribar a ser director general de Finances,pretén que “la pime conegui més la feina d’Avalis. Tenim una història relativament jove, de 12 anys, i encara no som tan coneguts entre les empreses”. Actualment Avalis compta amb una cartera de més de 3.000 clients actius, i va tancar el 2014 amb una facturació 131 milions d’euros que superava amb escreix els 79 milions de l’any anterior. Amb més de 1.000 avals formalitzats en més de 700 empreses durant el 2014, Lores confirma que “aquest any aspirem a créixer per sobre del 10%”.

Quin és l’objectiu d’Avalis?


Bàsicament és que les empreses petites puguin tenir accés a finançament amb igualtat de condicions o millors de les que tindrien si van directament a una entitat financera. Moltes vegades no podrien fer l’operació per no tenir prou solvència, recursos propis o capital. Amb el nostre aval l’entitat financera sí que acaba tirant endavant aquesta operació. Aquesta manera de funcionar existeix a tot Europa, a Espanya n’hi ha una vintena, i tenen la regulació específica de ser companyies sense ànim de lucre. Tot el que generem els anys bons va a reserves, que es van consumint en els anys menys bons.

Per tant, no donen diners directament...


No donem diners ni subvencions. Simplement donem suport i fem factible que una pime, un autònom o un emprenedor pugui arribar a obtenir un finançament que d’una altra manera no obtindria.

Qui són els principals usuaris d’Avalis?


El 97% del que fem són petites i mitjanes empreses, de menys de 250 treballadors i menys de 50 milions de facturació. També tractem amb autònoms, com el senyor que vol accedir a una llicència de taxi. O un emprenedor que necessita un préstec de 60.000 euros i n’hi avalem 45.000. Al final, però, la majoria de les operacions acaben sent amb pimes, que són el teixit principal. I la majoria són més ‘pi’ que ‘me’. Hi ha molta petita empresa.

Com és el procediment per accedir als seus avals?


Nosaltres aspirem i cada cop estem aconseguint més que vinguin directament les empreses cap aquí, ja sigui pel web o per telèfon. També tenim un equip comercial que les va a veure i les assessora en els plantejaments. A vegades l’empresa no té una estructura financera, només la gestoria que li porta els números i poca cosa més. Mirem la necessitat que té, quin producte s’hi ajusta millor, analitzem molt el projecte, l’experiència, qui hi ha al darrere, etc. En base a això donem els avals.

Aquestes pimes, autònoms o emprenedors, a l’hora de buscar finançament saben ben bé el que necessiten?


Hi ha una mica de tot. És cert que a vegades hi ha un cert desconeixement dels diferents productes financers existents. Evidentment, quan se t’ha trencat una màquina tens clar el que necessites. Però a vegades, quan es tracta d’una expansió, potser no valoren que tot i vendre més necessitaran més circulant per finançar aquestes vendes. No per vendre més es va millor en alguns casos. Necessites un finançament que acompanyi aquest creixement per no tenir problemes de tresoreria. El millor és anticipar-se a aquests problemes, i per això ajudem la petita empresa a preveure aquestes situacions. Potser n’hi ha que són molt bons venedors o tècnics, però els falla la part financera perquè mai no n’han tingut la necessitat. Aquí és on aportem valor afegit i ajudem a trobar la millor solució, condicions i amb terminis.

Entrant més en profunditat, quins són els criteris que té en compte Avalis a l’hora d’avalar totes aquestes operacions?


Mirem el projecte, el pla de negoci i l’experiència de l’equip. Això és bàsicament el que posem en valor. Després, si el projecte ja porta un temps i té una solvència pròpia també es valora. No és el mateix algú de 20 anys que algú que passa dels 40, amb 15 o 20 anys al mercat laboral. Sabem si ha tingut incidències de pagaments, en definitiva si és bon pagador o no.

I pel que fa als criteris de risc?


Són estrictes, tampoc regalem res. Quan donem un aval és perquè creiem que aquella persona, amb un grau de fiabilitat molt alt, acabarà pagant el seu préstec. Per tant, el banc no ens executarà l’aval i no haurem de pagar per compte d’ell, que és el que passa quan ens equivoquem.

Passa gaire sovint?


El percentatge és una mica superior al de la banca, però també és normal perquè no hi som en totes les operacions. En les molt bones ja no ens demanen l’aval. Per tant, sempre som a la part gris i la probabilitat d’equivocar-te és una mica més alta. Afortunadament, però, estem en ratis molt correctes en el tema de la morositat.

Una de les idees que més ressonen és que les pimes catalanes han depès massa del crèdit bancari. Hi està d’acord?


Comparativament amb altres països és cert, on hi ha mitjans alternatius. Mercats alternatius més desenvolupats, aquí el MAB tot just comença mentre l’anglès té una dimensió 200 vegades més gran. És una forma de finançar-se amb recursos propis, però que són de gent que es juga els seus diners en aquestes empreses. Aquí ara també estan començant plataformes de crowdfunding, però proporcionalment encara és molt petit respecte el sector bancari.

Recentment la Generalitat ha atorgat un segell de qualitat a 17 entitats de finançament alternatiu bancari. Està canviant el model?


S’ha començat a moure de debò arran del fet que fa dos o tres anys el mercat financer estava tancat a Espanya. Les entitats financeres no donaven un duro, i el poc que donaven era a preus molt cars. Ara, afortunadament, ha canviat. Però com que la necessitat fa virtut, van començar a sortir plataformes amb sistemes que ja estan inventats a altres llocs. Quan hi havia molt diner i barat, no calia buscar-se la vida. En el moment que no hi ha diner i és car, la gent busca alternatives. Ara tenim una situació on hi ha diner i a bon preu, però amb un problema afegit: que el mercat no paga els dipòsits. Per tant, els inversors busquen alternatives a deixar els diners al banc. Si aquest li pagarà un 0,5% i després deixarà aquests diners al 4% o més a una empresa, l’inversor pot pensar a deixar ell directament els diners a l’empresa.

El tipus de projecte empresarial també ha d’influir a l’hora de buscar el tipus de finançament?


Depèn de la fase en la que es trobin. Quan tens una idea i res més, el més adient és dirigir-se a les tres F (Family, Fools and Friends). Començar amb gent del primer cercle. Anar només amb una idea a un inversor és complicat. Quan el producte comença a estar desenvolupat i té forma i contingut hi poden entrar family offices, business angels, venture capital, etc. Un capital llavor que ajudi a créixer. Quan ja has provat que funciona ja necessites un finançament més especialitzat.

I per la pime que ja porta temps funcionant?


En un moment de decisió estratègica escollir bé el finançament pot ajudar a fer un salt important. En aquests casos, amb inversions importants a llarg termini, és difícil que la pime sola l’obtingui de l’entitat bancària. Per això hi som a Avalis, per ajudar en casos així. Fem avals pel circulant quan preveuen un increment de vendes. Però el moment de planificar el finançament ha de ser abans, no quan ja s’ha produït l’increment de vendes i ja tens el problema de tresoreria. Ara estem fent un programa de visites per conèixer els plans de la pime per l’any que ve. Més val planificar-ho ara i no esperar-nos al març o l’abril, amb l’any en marxa i el sarau muntat. A més, presentar-te al banc amb sis mesos d’antelació també mostra una imatge de seriositat i planificació que serà ben valorada. D’altra banda, també participem avalant programes d’inversions, o per licitacions públiques.

Un dels arguments econòmics de diverses forces polítiques durant la campanya del 27-S era el de convertir l’ICF en un autèntic banc públic que doni suport a les pimes. Com ho valora?


L’ICF, que és com el nostre germà gran, tot i tenir més anys d’experiència li passa una mica com nosaltres, i moltes empreses encara desconeixen com les pot ajudar. És cert que durant una època ja llunyana estava molt concentrat a fer poques operacions molt grans i corporatives; però això ja va canviar des de fa uns quants anys. Ja fa temps que l’ICF fa moltes operacions directes amb empreses petites i mitjanes, i estan molt actius. Pot ser, però, que hi hagi gent que s’hagi quedat amb un clixé que ja és antic.

 

 

Pau Garcia Fuster BARCELONA 28|10|2015. Font: www.viaempresa.com

LLISTAT NOTICIES

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-li una millor aplicació .

Si no canvia la configuració del seu navegador , vostè accepta el seu ús. Política de privacitat

Accepto

Per què AVALIS DE CATALUNYA SGR utilitza cookies ?

 

AVALIS utilitza cookies per a recuperar informació i d'aquesta manera oferir a l'usuari una navegació més àgil evitant sol·licitar dades que aquest ja va subministrar anteriorment. Així mateix ,  AVALIS utilitza cookies per analitzar el comportament dels usuaris en navegar a la web, resultant una eina molt eficaç per valorar el funcionament de la pàgina web i introduir millores .

 

De quina manera AVALIS utilitza les cookies?

 

AVALIS utilitza les cookies per obtenir informació que considera de gran utilitat . El tipus de cookies que utilitza i la informació que s'obté amb cadascuna queda detallat a continuació en el següent quadre:

 

Tipos de cookies

Propòsit d'aquest tipus de cookies

Cookies analítiques

Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar el comportament dels usuaris de forma agregada i anònima incloent el nombre de visitants a la web ia diferents fitxes de producte , la procedència de les visita , dia i hora , plataforma , numero de clics en una fitxa , paraules de cerca que utilitza un usuari per trobar el seu contingut desitjat . D'aquesta manera AVALIS es serveix d'un mitjà de gran utilitat per poder introduir millores en el lloc web i saber quin contingut o disseny és més rellevant per a l'usuari.

Cookies funcionals

Són cookies que ajuden a l'usuari a tenir una millor experiència de la navegació pel lloc. Un exemple d'ús d'aquest tipus de cookies són les que s'utilitzen per emmagatzemar les dades de l'última recerca d'un producte per auto omplir el cercador, el país , ciutat de preferència i últims productes consultats per l'usuari.

Cookie de publicitat

Utilitzem aquestes cookies amb la finalitat de mostrar anuncis en altres pàgines per oferir anuncis més adequats als interessos dels usuaris . En aquest cas tenim tant galetes pròpies com galetes emmagatzemades per tercers.

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són necessàries per mostrar correctament la pàgina web i garantir el correcte funcionament del lloc. Aquestes galetes estan relacionades amb la sessió de l'usuari i el login.

 

¿Com puc obtenir més informació sobre les cookies, administrar i / o eliminar-les?


Pots obtenir més informació sobre les cookies i consultar els passos per desactivar la seva instal·lació en les seccions d'Ajuda de les pàgines web cada navegador ,per exemple Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox y Opera.

 

Tingues en compte que si deshabilitas les cookies és possible que tinguis problemes en l'accés i navegació en la web així com a la contractació dels nostres serveis.

 

Si necessites més informació sobre el funcionament de les cookies, així com la forma de eliminar-les, pots dirigir-te als següents enllaços : www.aboutcookies.org y www.allaboutcookies.org

 

D'altra banda , si vols no ser rastrejat per Google Analytics a través de totes les pàgines web , veu al següent link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout